Razvrščanje oziroma rangiranje (ang. ranking)

'Razvrščanje' je poseben tip vprašanja, ki omogoča anketirancu razvrščanje kategorij odgovorov oziroma možnosti po vrstnem redu glede na pomembnost postavke.

Rangiranje je sicer kognitivno zahtevno anketno vprašanje. Respondent običajno ne zmore razvrstiti več kot 5 do 10 kategorij. V primerjavi z alternativnim ocenjevanjem v tabeli (ang. rating scale) tudi nima večjih prednosti, ampak celo vrsto slabosti (ni možno izračunavanje povprečja, variance, izdelave multivariatnih analiz, primerjave, itd.). Razvrščanje uporabimo predvsem v situaciji, ko želimo točni vrstni red (pri tabeli ima lahko več kategorij isto oceno), take primere srečamo pri nakupovalnih odločitvah in drugih problematikah izbire.

Avtor ankete lahko pri uporabi tipa vprašanja 'Razvrščanje' v nastavitvah izbira med naslednjimi tipi razvrščanja:

  • Prestavljanje, kjer respondenti določeno število možnosti prestavijo z leve na desno.
  • Oštevilčevanje, kjer respondenti poleg vsake možnosti vpišejo število.
  • Premikanje, kjer respondenti možnosti premikajo v navpični smeri.

Nastaviti je možno tudi število možnosti oziroma odgovorov, ki jih lahko respondent razvrsti.