Back to top

Samoevalvacija v šolah


Napredni modul 'Samoevalvacija v šolah' podpira proces evalvacije dela učiteljev s strani učencev, in to tako v srednjih kot osnovnih šolah.


Osnovna funkcionalnost modula je definiranje poljubne hierarhije uporabnikov (npr. učitelj, razrednik, skrbnik predmetnega področja, skrbnik smeri ali programa, direktor šolskega centra ipd.), ki imajo nato dostop do analiz na različnih nivojih agregiranja (npr. učitelj, predmet, razred, program, šola ipd.).

Modul ima naslednje korake:

  1. Najprej izberemo vprašalnik. Za to je na voljo privzeta (priporočena) anketa, anketa iz knjižnice in že obstoječa anketa, ki jo je naredil uporabnik sam. Pri tem je pomembno poudariti, da anketa za vključitev dovoli le tipe vprašanj 'Tabela en odgovor' in 'Besedilo'. Če ima anketa še kakšen drug tip vprašanja, vklop samoevalvacije ni mogoč.

  2. Nato definiramo hierarhijo, in to tako nivoje (npr. letnik) kot tudi elemente odgovarjajočega nivoja (npr. prvi, drugi, tretji letnik). V ta namen lahko privzamemo katero od že vzpostavljenih, npr. Enostavno dvonivojsko hierarhijo (Ravnatelj in Predmet-razred), ali pa katero bolj kompleksno, kot je npr. Šola s tremi nivoji (Letnik, Razred, Predmet) ali hierarhija Šolski center s šestimi nivoji (Center, Šola, Program, Letnik, Razred, Predmet).

  3. Ko so nivoji vzpostavljeni, vnesemo uporabnike (in njihove emaile), ki imajo pri določeni hierarhiji (torej na določenih vrednostih nivoja in elementov, npr. tretji letnik) dostop do analiz. Za določen vprašalnik in določeno hierarhijo je treba vnesti uporabnike, ki bodo imeli dostop do analiz. Posebej pomembno seveda je, da se definira učitelja, ki bo evalviran v določenem razredu za določen predmet (vnese se lahko ime, priimek in obvezno email učitelja). V tem okviru lahko samoevalvacijo poda tudi učitelj sam, kar se nato lahko primerja z evalvacijo učencev.

  4. Ko so uporabniki vnešeni, se hierarhija z uporabniki lahko shrani, pregleda in morda nato še popravi, nakar se aktivira. Z aktiviranjem se hierarhija, uporabniki in vprašalnik zaklenejo, saj se anketa in analize izvajajo od te točke naprej (lahko se sicer skopira in ureja kot nov projekt, kjer se vprašalnik, hierarhija ali uporabniki dopolnjujejo). Najbolj pomemben vidik aktiviranja pa je dejstvo, da se ob tem vsem uporabnikom pošljejo emaili z obvestilom, da imajo dostop do rezultatov, evalvirani učitelj pa lahko tudi prejme tudi kodo, ki jo posreduje učencem za dostop do vprašalnika, koda za učence pa je izpisana tudi v administrativnem vmesniku 'Status'. Učitelj, ki je bil neposredno evalviran, prejme tudi kodo za samoelvacijsko anketo.

  5. Ko je anketa zaključena, lahko vsi uporabniki dostopajo do modula analiz, kot je bil opredeljen v hierarhiji. Evalvirani učitelj ima dostop do standardne analize, vsi uporabniki pa lahko generirajo tudi agregirane analize po nivojih in elementih, ki so bili opredeljeni v hierarhiji.Velja dodati, da so ob uporabi 'data pipinga' oziroma prenosa vrednosti spremenljivk iz hierarhije v uvodni nagovor prenašajo naslednje spremenljivke oziroma njihova imena: #nivo1# (in ostali dodani nivoji) in #vloga#, #ime ucitelja# in #email ucitelja#.